IV° kyu

SUMI GAESHI
TANI OTOSHI
HANE MAKIKOMI
SUKUI NAGE
UTSURI GOSHI
O GURUMA
SOTO MAKIKOMI
UKI OTOSHI