III° kyu

kosotogake
KO SOTO GAKE
tsurigoshi
TSURI GOSHI
yoko otoshi
YOKO OTOSHI
ashiguruma
ASHI GURUMA
hanegoshi
HANE GOSHI
haraitsurikomiashi
HARAI TSURIKOMI ASHI
tomoenag
TOMOE NAGE
kataguruma
KATA GURUMA