III° kyu

KO SOTO GAKE
TSURI GOSHI
YOKO OTOSHI
ASHI GURUMA
HANE GOSHI
HARAI TSURIKOMI ASHI
TOMOE NAGE
KATA GURUMA