II° kyu

KO SOTO GARI
KO UCHI GARI
KOSHI GURUMA
TSURIKOMI GOSHI
OKURI ASHI BARAI
TAI OTOSHI
HARAI GOSHI
UCHI MATA